“Dit is al het zoveelste schandaal.” Nieuwe audit neemt voormalig schepen in het vizier

Partners

Waar al maanden over gesproken werd in de wandelgangen van de Truiense politiek, is vandaag een feit. Audit Vlaanderen heeft zijn vierde forensische audit klaar over belangenvermenging in financiële transacties van Stad Sint-Truiden. Centraal in het onderzoek staat voormalig schepen Carl Nijssens. Volgens het onderzoek zou hij via verschillende constructies opdrachten van Stad Sint-Truiden hebben binnengehaald voor zijn communicatiebedrijf.

De laatste maanden gonsde het in de Truiense politiek van de geruchten rond een nieuwe audit. Anders dan bij de andere onderzoeken hield echter iedereen de lippen stijf op elkaar, ook oppositiepartijen als Vooruit. Thans waren zij de laatste jaren vaak de eersten die reageerden wanneer er geruchten over een audit waren. Centraal in het recentste onderzoek van Audit Vlaanderen staat voormalig schepen Carl Nijssens. Hij zou, volgens het onderzoek, communicatie-opdrachten voor evenementen van Stad Sint-Truiden naar zijn eigen bedrijf hebben getrokken. Tijdens het onderzoek kwamen ook andere situaties van belangenvermenging naar boven. 

Monumentenrun en Sportvrienden

De audit werd gestart na een klacht die door onbekenden bij zowel Audit Vlaanderen alsook het Parket van Limburg werd neergelegd tegen Nijssens. Volgens de klacht zou Nijssens de regels inzake openbare aanbestedingen van gemeenten hebben geschonden door via allerlei tussenstappen communicatie-opdrachten van Stad Sint-Truiden naar zijn communicatiebureau te hebben gehaald. Uit het rapport van Audit Vlaanderen zou blijken dat in de periode van 2013-2023 via de vzw Sporting Sint-Truiden tussen de €56.000 en €62.000 aan reclamebureau ZOZ heeft betaald. Dit voor het uitvoeren van communicatie-opdrachten om evenementen zoals de Monumentenrun te promoten. Nijssens zetelde tijdens deze periode in de vzw Sporting Sint-Truiden samen met een kabinetsmedewerker.
In een geschreven reactie aan de media meldt Nijssens dat in deze periode inderdaad een vzw werd opgericht die als doel had de bovengenoemde sportactiviteiten te organiseren en te promoten. Volgens Nijssens stelde de vzw een evenementenbureau aan en kwam de opdracht voor communicatie zo bij ZOZ terecht. Audit Vlaanderen zou verschillende indicatoren hebben gevonden dat de tussenbedrijven slechts een manier waren om opdrachten direct aan ZOZ te bezorgen. Er zou zelfs spraken zijn over facturen die rechtstreeks door de vzw aan ZOZ werden betaald.
Audit Vlaanderen zou concluderen dat Nijssens al even met de gedachte liep om de vzw op te richten. Dit om de betalingen naar firma’s voor de organisatie van evenementen als de Monumentenrun ‘vlotter’ te laten verlopen. Maw zonder te moeten voldoen aan de administratieve en wettelijke verplichtingen inzake overheidsopdrachten die bij gemeenten gelden.

In een reactie van hem en zijn raadsman Luk Delbrouck benadrukt Nijssens dat er nooit juridische fouten zijn gemaakt. Daarenboven werden de werkingsbudgetten van de vzw jaarlijks overgemaakt aan de Truiense financiële dienst en werd nooit een opmerking gemaakt of een vraag gesteld over de budgetten, ook niet door de bevoegde schepen. Audit Vlaanderen zou deze stelling dan weer terecht wijzen. Zij zouden namelijk indicatoren hebben gevonden die bewijzen dat hooggeplaatste ambtenaren, schepenen, medewerkers etc niet op de hoogte waren van de vzw, hoe deze tot stand was gekomen en hoe de verhoudingen zaten.

“Als ik dit nu, meer dan 10 jaar later, bekijk en weet wat ik nu weet, dan heb ik hieruit geleerd en zou ik de zaken allicht anders aanpakken en me niet zomaar laten leiden door politieke adviezen. Maar het is ten stelligste nooit mijn intentie geweest hier persoonlijk voordeel uit te halen.”

Carl Nijssens

Nijssens en zijn raadsheer melden niet verder in te gaan op vragen gezien het dossier ook bij het Parket van Limburg ligt. Nijssens blijft wel openstaan voor vragen van hen. 
In een latere communicatie herhaalde Carl Nijssens tevens dat hij andere mandatarissen op de hoogte had gebracht van de oprichting van de vzw en het feit dat via deze weg oa de Monumentenrun werd georganiseerd. Audit Vlaanderen zou hier inderdaad bewijzen van hebben gevonden. Maar hoe de vzw gestructureerd was en het feit dat Nijssens opdrachten naar zijn eigen bedrijf haalde, zou volgens het verslag niet bekend zijn geweest.

Ook andere schepenen genoemd

In de audit zouden ook gevallen van belangenvermenging van andere schepenen beschreven staan. Deze zouden tijdens het onderzoek naar Nijssens naar boven zijn gekomen. Het gaat over Europarlementslid Hilde Vautmans, voormalig schepen Jos Pierard en huidig schepen Peter Deltour.

Vautmans zou tijdens een schepenraad niet het overleg hebben verlaten toen er een punt kwam over de firma Bouwen & Milieu. Dit bedrijf werd naar voren geschoven als bodemsaneringsdeskundige tussen 2014 en 2019. Filip Vautmans, neef van het Europarlementslid, was jarenlang hoofd van het bedrijf. Vautmans meldde aan VRT NWS dat het bedrijf omwille van hun ervaringsdeskundigheid inzake bodemsanering werd aangesproken. Zij werden volgens haar immers erkend door OVAM. Het Europarlementslid zegt niet te hebben geweten dat mandatarissen niet mogen meestemmen wanneer er beslissingen moeten vallen over familieleden tot in de vierde graad. Gezien het over een openbare aanbesteding ging, zijn de regels echter strenger om belangenvermenging te voorkomen. Dan mogen mandatarissen geen beslissing maken over aanbestedingen waar familiebanden tot de vierde graad (neven, nichten) bij betrokken zijn. (Bron: VRT NWS)

Ook voormalig schepen Jos Pierard zou worden genoemd in het rapport. In de periode 2014-2022 zou Stad Sint-Truiden voor €240.000 aan materiaal hebben gekocht bij de firma IJzerwaren Pierard. Jos Pierard zegt zelf dat toen hij schepen werd, hij alle banden met het bedrijf heeft verbroken. Het bedrijf werd toen (en nu nog steeds) geleid door Jeroen en Rutger Frissaer. Uit het rapport van Audit Vlaanderen zou blijken dat er onduidelijkheid is over de graad van familieband tussen Pierard en de Frissaers. (Bron: VRT NWS)

Peter Deltour zou via zijn bedrijf Ovis Spirits dan weer foutief dranken hebben verkocht aan het stadsbestuur. Deltour, die momenteel schepen is in Sint-Truiden, reageerde formeel op de vragen van onze redactie. Volgens hem zijn er verschillende Truiense mandatarissen die een eigen alcoholisch streekproduct hebben. Deze waren enige tijd beschikbaar in de streekproductenwinkel van de Truiense dienst Toerisme. Het was partijgenoot Jo François, voormalig schepen van Financiën, die toen wees op het feit dat dit volgens de regels niet kon. Deltour stelt dat hij toen snel heeft gehandeld.

“Toen we nog niet op de hoogte waren van het feit dat dit niet mocht, waren onze producten inderdaad beschikbaar in de streekproductenshop van de stad, net zoals Zoer Gin van collega-raadslid Carl Nijssens en Jo Vriendenbier van collega-raadslid Stijn Vanoirbeek. Nadat toenmalig schepen Jo François er ons op wees dat dit niet mocht, zijn alle producten verdwenen uit de streekproductenwinkel en werden de samenwerkingen met alle betrokkenen stopgezet zodat alles terug in orde was.”

Peter Deltour, schepen Toerisme

Genoeg is genoeg voor politiek Sint-Truiden

Verschillende politieke partijen in Sint-Truiden hebben ondertussen gereageerd op de feiten uit de nieuwe audit. Vlaams Belang Sint-Truiden noemt, via monde van lijsttrekker Roosmarijn Beckers, dit het zoveelste schandaal dat onze stad treft. Al meldt Beckers wel dat er gradaties en nuances in dit schandaal zitten. Zo vindt ze het vreemd dat er aandacht gaat naar de situatie rond schepen Deltour, een dossier van nog geen €1000, waar de betrokkenen onmiddellijk hebben gehandeld.

“Het is het zoveelste schandaal voor onze stad. Sint-Truiden is het Palermo aan de Cicindria (maar dan zonder het goede weer, enkel de corruptie). Iedereen die een politiek mandaat aanvaardt, moet beter weten. Maar hier zit er wel een verschil in ernst in de zaken die in het rapport worden aangehaald. Iets oprichten om via omwegen evenementen op te zetten en dan opdrachten uitvoeren, daarvan weet je toch dat dat niet kan!”

Roosmarijn Beckers, lijsttrekker Vlaams Belang Sint-Truiden

Vlaams Belang vond bovendien het stilzwijgen van oppositiepartij Vooruit in dit dossier verdacht. Bij vorige audits was de partij namelijk de eerste die reageerde. Volgens fractieleider Gert Stas heeft dit vooral te maken met het feit dat Vooruit bij de vorige audits steeds degene was die de klacht neerlegde en dus het dossier in gang stak. Van deze audit waren ze volgens hem niet op de hoogte. Vooruit vindt het ook verdacht dat er plots een dossier bij Audit Vlaanderen komt dat 10 jaar oud is.

“We vinden het vreemd dat dit dossier pas nu aan het licht komt. Dat gezegd zijnde gaan we nu niet inhoudelijk reageren omdat het rapport gisteren pas is bezorgd aan de raadsleden. Het is voor ons echter duidelijk dat als zelfs een politicus die het alleen maar goed voor heeft met Sint-Truiden, meegesleept wordt in foute beslissingen, de normvervaging van het bestuur van de afgelopen jaren compleet is.”

Gert Stas, fractieleider Vooruit Sint-Truiden

Audit Vlaanderen zal op de gemeenteraad van april uitleg komen geven over het rapport. Het stilzwijgen van Truiense opiniepagina’s en oppositieleden blijft opvallend in dit dossier. Zeker gezien het Parket van Limburg een verder onderzoek voert.

Politieke toekomst van Carl Nijssens

Nijssens en zijn raadsheer verwijzen in hun schriftelijke reactie naar het politieke verleden van Nijssens en de (aldus hen) verschillende pogingen van kopstukken uit het bestuur om hem in een slecht daglicht te stellen. Nijssens spreekt dan ook over een politiek steekspel dat de aanleiding was voor deze klacht.

Of dit rapport een einde betekent van de politieke carrière van Nijssens, is niet duidelijk. Zelf zei hij de afgelopen maanden dat er wel gesprekken waren over de toekomst van Sint-Truiden, maar dat er geen concrete aanbiedingen waren. Thans werd in de schaduw van het Truiense stadhuis ervan uitgegaan dat Nijssens zeer welkom was bij Vooruit Sint-Truiden. Ook een andere partij zou hem een aanbod hebben gedaan. Vandaar ook dat Vlaams Belang de trage reactie van Vooruit in dit dossier vreemd vindt.
Gezien Vooruit Sint-Truiden al meermaals de financiële kunstgrepen van het Truiense bestuur en voormalig financieel directeur heeft veroordeeld, stelden we hen de vraag of dit rapport hun band met Nijssens heeft beschadigd. Hierop gaf Gert Stas het volgende antwoord:

“Carl Nijssens is volgens ons een politicus met veel visie. Het is nog te vroeg om hierover uitspraken te doen. Ook Carl moet beslissen wat hij wil. Maar voor alle kandidaten die bij Vooruit Sint-Truiden opkomen moet het duidelijk zijn dat dit soort handelingen voor ons niet kunnen.”

Gert Stas, Vooruit Sint-Truiden

Burgemeester Kempeneers liet in een korte reactie aan onze redactie weten dat, voor wat haar betreft, Carl Nijssens geen toekomst meer heeft binnen haar partij of de Truiense politiek.
Ondertussen is Audit Vlaanderen al bezig aan een volgend vooronderzoek rond de facturen van de kerkfabriek van Velm. Het vooronderzoek moet duidelijk maken of er een audit volgt. De feiten rond de lening en facturen van de kerkfabriek van Velm dateren ook van zo’n 10 jaar geleden.

Lees ook

Geen kartel maar strategische keuze. Groen Sint-Truiden reageert na aankondiging WOW

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober zal Groen Sint-Truiden geen eigen lijst indienen. Het enige gemeenteraadslid van de partij heeft de keuze gemaakt om...

Christian Lattanzio wordt nieuwe coach van STVV

Achter de schermen werkten de sportieve beleidsmakers van STVV de voorbije weken hard aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dat mondt vandaag uit...

WOW Sint-Truiden stelt eerste kandidaten voor waaronder Groen kopstuk Peter van...

WOW Sint-Truiden is naast Open VLD Sint-Truiden de eerste politieke partij die ons al een glimp van hun lijst gunt. Opvallende aanwezigen op de...

Instagram

WOW Sint-Truiden stelt eerste tien kandidaten voor.🗳

Na Open VLD Sint-Truiden geeft nu ook WOW inkijk in hun lijst voor de
Midweek, Dansplan en meer groen!✨

Vrijstaat A, de creatieve zomerbar in Sint-Truiden, heeft zijn deuren weer geopend. Dit jaar vullen ze
𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙯𝙤𝙢𝙚𝙧𝙗𝙖𝙧 𝙑𝙧𝙞𝙟𝙨𝙩𝙖𝙖𝙩 𝘼 𝙤𝙥𝙚𝙣𝙩 𝙫𝙖𝙣𝙖𝙫𝙤𝙣𝙙 𝙯𝙞𝙟𝙣 𝙙𝙚𝙪𝙧𝙚𝙣! 🥳

De zomerbar verhuisde voor deze editie van het verlaten schoolgebouw Atheneum in
Sint-Truiden kleurt geel na de nationale verkiezingen van 9 juni. 🗳

Vlaams Belang heeft zich afgelopen zondag gebombardeerd tot de grootste
Actievoerder Filip Ectors werd daarstraks gevraagd te vertrekken aan het kiesbureau van de Gazo. 📊

De man was actie aan het
Fijne vaderdag aan alle papa’s! 😍

#vaderdag
Morgen is het zover!
Dan trekken we met z’n allen naar de stembus. 🗳️☑️

Heb je nog vragen of ben je het
Een actie tegen 💩

Nog tot 12 u kan je gratis een foto met je hond laten nemen op het Damiaanplein.
Een warm licht voor alle studenten! 🕯️

In de hoofdkerk brandt de Trudofederatie een kaars voor de blok.
Alle kleine beetjes

Advertentie

Nieuwsbrief